2001. Június

 

 

PÜNKÖSDI KÉRDÉSEK

Mikor van Pünkösd? - A kérdésre igen egyszerű a válasz: a „pentekosztész”, vagyis "pünkösd" szó azt jelenti, hogy Húsvét utáni ötvenedik napon tartott ünnep, tehát húsvéttól 50. napra ünnepeljük Pünkösd ünnepét. Ennek az ünnepnek a tárgya fokozatosan fejlődött ki: kezdetben mezei ünnep, aztán a szövetségkötés történelmi tényének emléknapja, végül a Lélek ajándékának ünnepévé vált. - Ez mind igaz, de kérdésem nem erre irányult!

Mikor van Pünkösd? -  A kérdésre igen egyszerű a válasz: ebben az évben június 3-án ünnepeljük Pünkösdöt. - Ez is igaz, de kérdésem nem erre irányult!

    Mikor van Pünkösd? - Amikor a hívők mély szeretetkapcsolatba lépnek egymással és Jézus Krisztussal, amikor meghallják a Lélek szavát, amikor engednek a Lélek késztetéseinek, amikor megtelnek felülrőlvaló erővel, és Isteni szeretettel, amikor egymást kiegészítve alkotják Krisztus testét, a Gyülekezetet!

    Mikor van Pünkösd? - Pünkösd most van, amikor ezt a néhány gondolatot olvasod! A kérdés tehát így szól: Jelen van Isten Pünkösdje életedben? Igenlő lehet a válasz, ha mély szeretetkapcsolatban vagy testvéreiddel és Jézus Krisztussal, ha hallod a Lélek szavát és engedsz a Lélek késztetéseinek, ha megtelsz felülrőlvaló erővel és Isteni szeretettel, ha építő tagja vagy a Krisztus testének, a Gyülekezetnek.

    Mikor van Pünkösd? -  Adja meg Isten mindannyiunknak, hogy Pünkösd ne majd legyen, majd valamikor, hanem most, hanem állandóan! 

(A szerkesztő)   

 

AMIRŐL KEVESET BESZÉLNEK

Van egy téma, amiről ritkán hallunk gyülekezeteinkben. Kényes téma. Talán épp ezért. Pedig sok áldás-ígéret és áldás fűződik ismeretéhez. Tapasztalatból tudom. Ezért szeretnék most írni róla. Miről lesz szó?  Mindjárt kitudódik.

Egy kicsi, de élénk magyarországi gyülekezetben, Rákosszentmihályon nevelkedtem. Ebben a gyülekezetben komolyan foglalkoztak az ifjúsággal. A fiatalok legtöbbje meg is tért, és komolyan szolgálta az Urat. De dacára annak, hogy hétről-hétre komoly tanításokat hallottunk; az adakozás témájáról ritkán, és keveset szóltak. Ennek következtében többünkben a következő vélemény alakult ki: az Ószövetség idején Isten népe törvény alatt állt, és élt. Akkor az Úr törvényszerűen megkívánta a tizedet és áldozatot. Az Újszövetség korában viszont az Úr gyermekei a kegyelem időszakában élnek. Ennélfogva a törvény betartása, - beleértve a tized és az önkéntes áldozat beadását  - nem vonatkozik rájuk. Minden hivő annyit ad az Úr oltárára, amennyit jónak lát. Ez bizonyos fokig igaz is, de nem egészen. Évekig magam is így gondolkoztam. De sokat nem számított, mert amúgy sem volt bevételem, s nem volt miből adakoznom. Aztán férjhez mentem, és idővel el is helyezkedtem. A sztalin-i időszak legnehezebb korát éltük akkoriban.  Tudtuk, hogy fizetéseinkből még élelemre is alig fog telni. Felmerült a kérdés: mennyit adjunk az Úrnak? Amennyit jónak látunk? Amennyit akarunk? Amennyi bevásárlás után marad, ha marad? Ekkor eszünkbe jutott az ószövetségi tizedadás tana. Megállapodtunk, hogy azt vesszük alapul. Úgy éreztük, hogy - ha a tized nincs is megkövetelve már - mégis jó irányvonal. Ez lehet az a minimális összeg egy kis áldozattal együtt, amit rendszeresen az Úrnak szánunk, amit bevásárlás előtt félreteszünk, és a fizetés utáni vasárnapokon adakozásként az oltárra tesszük. Legalább ennyit odaadhatunk az Úr oltárára. Esetleg többet is, de kevesebbet nem!

Az Úr pedig csodálatosan megsegített  minket. Igaz, hogy továbbra is szűkösen éltünk, de mindig volt élelmünk és ruhánk. Előfordult, hogy az ősz beállta előtt olcsó burgonyához jutottunk, meg ajándékba friss gyümölcsöt kaptunk; és volt mit eltenni télire. Volt rá példa, hogy öltözetünk szétmállása  előtt férjemnek váratlanul egy másodállást kínáltak, és lett annyi pénzünk, amennyi épp az új ruhára kellett. Szinte úgy éreztük, hogy a Malakiás 3:10 és Máté 6:33-34 ígéretei váltak valóra életünkben, ahol így szól a Szent Lélek: "Hozzátok be ... az egész tizedet ..., és így tegyetek próbára engem, mondja a Seregeknek Ura. Meglátjátok, megnyitom az egeknek csatornáit, és bőséges áldást árasztok rátok." "De keressétek először az Ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek."

 

Azután kijöttünk Amerikába. Két héten belül kaptunk állást. Így zavartalanul folytathattuk adakozási szokásunkat. Itt az angol ajkú testvérek között viszont már több tanítást hallottunk a tizedadásról. Legtöbbje ószövetségi igéken és ígéreteken alapult. Én tovább kerestem, hogy mit mond róla az Újszövetség. Kielégítő választ nem találtam. Végül megkértem néhai Faulkner Károly lelkész-misszionárus testvért, hogy segítsen. Lukács evangéliumának 11. részéből a 42. verset olvastatta el velem, amelyet már sokszor olvastam, de mégsem értettem meg világosan. Jézus az írástudókkal és farizeusokkal társalogva mondja itt: "...Jaj nektek... mert tizedet adtok... de elhanyagoljátok a jogosságot és az Isten szeretetét, pedig ezeket kellett volna cselekedni és amazokat sem elhanyagolni!” Végre megértettem, hogy ezek szerint Jézus az Újszövetség korában azt várja el az övéitől, hogy törődjenek a jogossággal és Isten szeretetével, de ne hanyagolják el a tizedadást sem. Vagyis a tizedadás a kegyelem korában is igeszerű maradt! Jó ha továbbra is irányvonalnak tekintjük, és betartjuk. Megtapasztalhatjuk, hogy az Úr hűséges ígéreteihez. Csak néhány példát említek életünkből: Egy testvér olcsó lakást kínált számunkra...  A gyülekezet nőtagjai nekünk adták felesleges edényeiket... Valaki olcsón eladta bútorát...Lett otthonunk, edényünk, bútorunk és sokminden más. Fel sem tudnám sorolni, hogy hányszor, és hányféleképpen nyitotta meg Isten számunkra “az egek csatornáit” és fizette, meg fizeti vissza többszörösen azt, amit neki adtunk.  Hogy legyen megint mit adni! Hiszen ez a lényeg! Isten számunkra gazdagságot nem adott.(De van, akinek azt is ad.) Ő tudja, hogy mi válik javunkra.  De csodáival állandóan támogatott.

Ezért hadd fejezzem be bizonyságtételemet biztatással: Kedves Testvérem!  Ha értékes számodra Isten megváltó kegye, ha teljes szívből szereted az Urat, ha égő vágyad, hogy mások is megtalálják az Üdvözítőt, hogy a szegények segítséget, a betegek gyógyulást nyerjenek: add oda legalább a tizedet, és ajándékodat az Úrnak, hogy legyen miből mentenie, segítenie! És meglátod, hogy mennyi csodás örömet, és áldást ad neked már itt, és még többet odaát.

 Mátrainé Fülöp Irma

 

BÖRTÖNMISSZIÓ

 

"Akkor így szól a király a jobb keze felöl állókhoz: Jöjjetek Atyám áldottai, örököljétek, a világ kezdete óta számotokra elkészített országot. Mert éheztem és ennem adtatok, szomjaztam, és innom adtatok, jövevény voltam, és befogadtatok, mezítelen voltam, és felruháztatok, beteg voltam, és meglátogattatok, börtönben voltam, és eljöttetek hozzám. Akkor így válaszolnak neki az igazak: Uram  mikor láttunk téged éhezni, hogy enned adtunk volna, vagy szomjazni, hogy innod adtunk volna? Mikor láttunk jövevénynek, hogy befogadtunk volna, vagy mezítelennek, hogy felruháztunk volna? Mikor láttunk betegen vagy börtönben, hogy elmentünk volna hozzád? A király így felel majd nekik: Bizony bizony mondom néktek, amikor megtettétek ezeket akárcsak eggyel is a legkisebbek atyámfiai közül, velem tettétek meg." /Máté 25, 34-40./.

  Szil György Imre testvér aktív résztvevője a börtönmissziós munkának. Megkértem Szil testvért, hogy a Szentmihályi Hírnök olvasói számára írjon egy élménybeszámolót. A börtönmisszió kapcsán leírt gondolatokat az alábbiakban közöljük.                            

(A szerkesztő)

 

FOGVATARTVA

 Bizonyára sok történetet hallottunk már, mely összefüggésben van a börtönnel, az ítélettel, a fogvatartással. De legtöbbször csak gondolatban jutunk el addig, hogy ez egy külön világ. Méltán az! A magunk világa! Tény, hogy a börtön nem jelkép, hanem egy kemény és szomorú valóság. Most, mikor a beszámoló írására tett ígéretemet készülök teljesíteni, kérdezem magamtól, miről kellene beszélni, beszámolni, de az Úr egy kérdésemet juttatta eszembe: "Ismertesd meg velem a te utadat!" /2 Mózes 33,13./.

Börtön előtt, és bent csapódó ajtók, zárak csörömpölésében döbbentem rá, hogy ez is az Úr útja! Beszámolhatnék arról, amit tapasztaltam erről az érzelem, és értelem nélküli világról, hogy milyen romokat találtam és milyen értelmi, és érzelmi sivárság szorult a zárkák falai közé! De ugyanakkor arról is, hogy az Úr  nem csak a fogvatartottakhoz könyörületes, hanem azokhoz is, akik rendszeresen bejárnak bizonyságot tenni, lelki segélyt vinni, és beszélgetni. Az Úr hozzánk is szól e falak közt, nem szépítve a valóságot, mert e hely alkalmas a számvetésre, a magunkbaszállásra is. Mikor egyszer kattant a zár, felsikoltott bennem a kérdés: "Szabad vagyok én igazán?" A tükör, melyet embertársaim elém raknak; kitisztul e a kép a visszaverődő sziluettben? Mert megdermed a szív, ha kattan a fogvatartott mögött a zár. Csendben a társam után ódalgok, célhoz érve a folyosón. Vajon nem súlyosabb az én fogvatartásom a rács másik oldalán lévőkétől?

A fogvatartás meghatározott ideig tart. Vége felé egyre gyakrabban és pontosabban számolják a napokat az elítéltek. Szabaddá válnak e mikor elhagyják az intézetet? Mit teszünk mi a napjainkkal, a gúzsbakötött tehetetlenségünkkel, a színes kötelek laza szorításával? Tudjuk e , mikor múlik el a fogvatartásunk, a megkötözöttségünk?

Az intézetben  - ha nem is sokan - de általában érdeklődve néznek ránk, hiszen időről időre újak jönnek, mert közben azért szabadulnak is. Vannak akik furcsállják, hogy ott vagyunk; az arcukon a láthatatlan megbélyegzés, a rácsok árnyéka, és az időtlenség sápadtsága ül ki rajtuk. Aztán hamar kiderül, hogy mi nem a rácson belül lévőket látjuk, hanem magunkat: azt a bűnöst, akin az Úr megkönyörült. Természetesen szeretek erről beszélni, az engem ért hatásokról. Jól esik ezt tenni. Jól esik, mert örömeink közösek, így az enyém is. Megdöbbentő megnyilvánulásokat, változásokat lehet tapasztalni. Hadd mondjak el egyet, ez az út az Úr útja, és az akarata is, megmenteni azt, aki érzi, hogy különben elveszett. Egy viszonylag fiatal fogvatartott a társai előtt elmondta, ( e körülmények között igen nagy elszántságra utal) hogy hívő családban és környezetben nőtt fel a maga értékeivel és kötöttségeivel. De szűk volt számára ez a tér, és tudatosan készült mást tenni. Ennek ellenére nem érezte magát sem elégedettnek, sem boldognak. Mire feleszmélt, az ajtó évekre bezárult mögötte. De az Úr meglátogatta őt a zárkában, és rátalált az Igének értelmére, ízére. Már nincs kétség a szívében. A történet folytatódik: az Úr többeket bízott rá, és így együtt jönnek áhítatra, beszélgetésre. Vágynak valami után, ami hiányzik az életükből. Amikor elváltunk egymástól, többen is mondták: legközelebb is lejövök. Hála annak, aki adta az utat, azt az utat, melyen lehet járni. Nem kell keresgélni, mert csak egy út van, melyen elénk jön Jézus a megbocsájtásával, könyörületével, és kegyelmével.                        

                                                Szil György Imre

AZ ÉN TÖRTÉNETEM

    Perjesi Nándorné, Margó néni vagyok, a teljes nevem Kovács Margit. 1919 június 9-én születtem Szabolcs megyében Prügyön. Öten voltunk testvérek , egy fiú és  négyen lányok. Sajnos mostmár csak én élek közülük. Édesapám postás volt. Reformátusok voltunk, jártunk vasárnapi iskolába, hittan órára, konfirmáltunk is.

   Vasárnaponként a szüleink is jöttek velünk a templomba, boldogok voltunk amikor már meghallottuk a harangszót. Nem kellett bennünket unszolni már föl voltunk öltözve addigra.

  16 -17 éves lehettem amikor felkért lelkipásztorunk, hogy tartsam a Vasárnapi Iskolát. Mondtam ugyan, hogy én nem jártam teológiára, mire Ő azt mondta: "Margitkám neked a szívedben van a jó Isten és a Jézus Krisztus beszéde". Én ekkor olyan boldog voltam, öröm töltött el, és lelkileg elég erősnek éreztem magam, hogy beszéljek az én Mennyei Édes Atyámról és a Drága Úr Jézus Krisztusról, aki meghalt értünk bünősökért, hogy nekünk üdvösséget szerezzen. Az ártatlan Bárány némán tűrte, hogy arcul ütötték, kezét lábát átszegezték. Jézusom! Én ezt soha meg nem tudom hálálni! Hosszú életem során sok minden történt, de ez az ajándékba kapott hit kötött az én Uramhoz.

  Idős napjaimat Rákosszentmihályon élem. Hálás vagyok, hogy  Murányiné Ágika elhívott a baptista templomba és boldog vagyok, hogy újra átadtam  az életemet a Mennyei Édes Atyának, aki elfogadott és megbocsátotta bűneimet.

    Hitvallásom alapján 2000 szeptember 17. - én a gyülekezet felvett tagjai közé. Boldog vagyok azért is, mert engedelmeskedtem az Úr Jézus Krisztus parancsának és bemerítkeztem Szilágyi Sándor lelkipásztor által. Új ember lettem és boldog . Most Jézusé a szívem, háttal vagyok a világnak és szembe Jézus Krisztusomnak. Halleluja ! Ámen! Amíg itt a földön élek, Isten megváltott gyermekeként mindenkinek örömmel mondom el, hogy van kegyelem, örök élet, amely már itt a földön elkezdődik mindenki számára, aki hisz az Úr Jézus Krisztusban.  Az Isten Igéjét nagyon szeretem, és a legkedvesebb számomra így szól, Filippi 1. rész 21. versében:

"Mert nekem az élet Krisztus, a meghalás nyereség!"

Margó néni

    ÜZENET

 "Azután kitöltöm majd lelkemet minden emberre. Fiaitok és leányaitok prófétálni fognak, véneitek álmokat álmodnak, ifjaitok látomásokat látnak." /Joel 3, 1-2/.

 "Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért. " /János 10, 11./.

Szűcs József

 

 HÍREK

 - Május 5 - én és 6 - án szombat este, illetve az agapé vasárnapon ifjúsági evangélizációs alkalomra került sor. Az igei szolgálatot Durkó István  ifjúsági lelkipásztor végezte gyülekezetünkben.

 - Május 13 - án köszöntöttük az édesanyákat a vasárnap délelőtti istentiszteleten és köszönetet mondtunk Istennek az édesanyákban kapott ajándékért.

 - Május 19 - én bakancsos kiránduláson vettünk részt. Szadára, a kilátóba látogattunk el, majd Veresegyházán a Medve Parkban sétáltunk.

 - Május 19 - én és 2o - án missziós alkalomra kapott meghívást gyülekezetünk Harangzenekara. Szombaton Makón szolgált a helyi gyülekezet által szervezett városi evangélizáción. A hat tagú Makói Gyülekezet kibérelte a híres Hagymaház színháztermét,  és oda hívta meg a város lakosságát. Vasárnap a Szegedi Baptista Gyülekezetben volt lehetőségünk zenével és szóval bizonyságot tenni. Szolgáló csoportunkat erősítette Wayne Barrett testvérünk bizonyságtételével, éneklésével.

 - Wayne Barrett amerikai zenész testvérünk néhány hétre Magyarországra látogatott. Testvérünk és családja évek óta  kötődik gyülekezetünkhöz és szeretetüket, ragaszkodásukat gyakorlati módon is bemutatják. Az itt tartózkodása alatt megtudtam tőle, a gyülekezetünk számára küldött anyagi támogatás történetét: Wayne és felesége Sherry - olvasva gyülekezetünk terveiről szóló levelünket -, azon gondolkodtak, hogy miként tudnának segíteni terveink megvalósításában. Gondolkodtak, mert ők maguk nem gazdagok, így nem rendelkeznek jelentős anyagiakkal, melyből segíthettek volna. Azt a vezettetést kapták, hogy készítsenek egy CD lemezt, és az abból befolyó teljes összeget küldjék el segítségként Magyarországra. Tervüket elmondták gyülekezetükben, ahol céljuk megvalósításában támogatták őket, finanszírozva a CD készítés költségeit. A CD elkészült, a címe: AJÁNDÉK. A borítólapon Wayne és Sherry látható a Duna parton, a magyar Parlament előtt lefényképezve. A belső borítón Magyarországon készült felvételek láthatók, például a mi imaházunkban készült felvétel is, meg azok a helyek, ahol együtt jártunk vidéken, és szolgáltunk. Az AJÁNDÉK CD nagyon népszerű lett, sokat vásároltak belőle, így komoly segítséget tudtak adni számunkra testvéreink. Mit lehet ehhez hozzáfűzni? Talán egyik énekük címét a lemezről: CSODÁLATOS KEGYELEM!   

 - Május 27 -én amerikai vendégeink voltak, a Byrd házaspár látogatott el gyülekezetünkbe és szolgált közöttünk. Amerikai testvéreink a szervezői a partnermissziós szolgálatnak. Terveink szerint gyülekezetünk is részt vesz 2002 áprilisában megtartandó partnermissziós evangélizációs alkalmon. Készüljünk imádkozó szívvel a jövő évre tervezett evangélizációs szolgálatért, kérjük Istent, hogy adjon megtérőket, újjászületéseket!

 - Kerületünk Önkormányzata anyagi támogatásban részesítette közösségünket, hitéleti munkájának segítésére.

 - Gyülekezetünk honlapja naprakészen áll rendelkezésre az internetes kapcsolattal rendelkezők számára. A számítógépes világhálón olvashatjuk a Szentmihályi Hírnököt, gyülekezetünk történetét, gyülekezetünk eseményeit, az eseményekről fényképes beszámolót láthatunk, igei üzeneteket olvashatunk. Ha van távolban élő ismerősünk,  vagy olyan valaki, aki elszakadt a közösségünktől, de rendelkezik számítógépes és internetes  lehetőséggel,  talán ezen modern kapcsolattal közelebb hozható a gyülekezethez (és ami még lényegesebb Istenhez), ezért ajánld mindenkinek, hogy kattintson a honlapunkra! Elérhetőség: www.baptista.hu\rakosszentmihaly

  

 ESEMÉnynaptár

 - Június 3 - án Pünkösdkor gyülekezetünkbe látogat, és szolgál egy amerikai énekkar Kentacky Államból. A kórus néhány tagja, és vezetője Frieda Gebert  pár évvel ezelőtt már járt gyülekezetünkben és még ma is őrzi az együtt töltött idő felejthetetlen emlékét.

- Június 4 - én Pünkösdhétfőn  a missziókerület szervezésében kiránduláson és összevont istentiszteleti alkalmon veszünk részt a Gyadai nagyréten.

 - Június 24 - án a Pálya utcai Szociális Otthonban tartunk istentiszteletet. Alapigeként szolgál: "Az én anyám és az én testvéreim azok, akik Isten igéjét hallgatják, és megtartják." /Lukács 8 21./.

 - Június 25 én kezdődik az Egyházzenei Tanfolyam, melynek záróalkalma július 7-én lesz.

 - Július 7 - től - közös üdülésen, bibliatanulmányozáson veszünk részt Bakonybélen. Aki nem vesz részt az üdülésen, az is követheti mindennapi programunkat, az alábbiak szerint:

 1. nap: Érték vagy, értékes vagy a családod számára. Pozitív érzelmi légkör megteremtése. A családi összetartozás érzésének fokozása. A pozitívumok kiemelése, visszajelzése és megerősítése.

2. nap: A férfi szerepei a családban. A férj, az apa, a családfő. Az apa szerepe a nevelésben. Van-e a családfő szerepnek létjogosúltsága napjainkban? A felelősséggel vezető, kezdeményező férfi. A családon belüli dominancia viszonyok, az "apafigura" milyenségének szerepe a gyerekek lelki fejlődésében.

 A nő szerepei a családban. A feleség, az anya, a családi tűzhely őre. Az anya szerepe a nevelésben. A korai anya-gyermek kapcsolat fontossága. Az anya szereppel való azonosulás problémái napjainkban. A dolgozó nő problémája.

3. nap: A gyermek helye a családban. A gyermek és a szülői alrendszerek közti határok erősítése. A nevelési elvek konszenzusának fontossága. Következetesség, egységes fellépés fontossága a szülők részéről.

4. nap: Az egyszülős család. Teljes családokban is kialakulhat szerepkonfúzió, de ez a veszély méginkább fenyegeti az egyszülős családokat. Hogyan védhetjük ki, hogy a gyermek "szülő" szerepbe kerüljön. Van-e anya illetve apa modell az egyszülős családban? Hogyan erősítsük a modellt nyújtó kapcsolatokat?

5. nap: Családban magányosan. Kiürült kapcsolatok, fagyos légkör, harag- nem ritkák a családokban napjainkban. Van-e visszaút? Mi áll egy családtag szeparálódása vagy az egész családi diszfunkció mögött? Néha kézenfekvőnek tűnik a válasz, túl nagy a teher: nélkülözés, betegség, munkanélküliség. Az okok sokszor mégis mélyebben vannak.

6. nap: A család értéke a társadalomban. Az új generáció sikeres neveléséhez, a társadalmi normák közvetítéséhez szükséges kiegyensúlyozott, biztonságos légkört egyedül a jól működő család tudja biztosítani. A felnőtt, aktív személyek társadalmi részvételét és produktivitását is meghatározza a háttérben álló elfogadó, érzelmi biztonságot, támogatást, megértést nyújtó csoport, a család.

7. nap: Hűség a XXI. században. A hűség - a nemek közötti egyenlőség, fogamzásgátlás és a korszellem "fényében" - elavult értéknek tűnik. Fontos észrevenni azonban a szexuális szabadosság romboló következményeit (betegségek, családok széthullása, elhidegülés) s ezeknek a hatását a gyermekekre. A szexualitás kordában tartva, a házasság keretei közt, illetve szublimálva  hatalmas, építő erő, szabadjára eresztve azonban rombolóvá válik.  

- Július 22 -én  a Pálya utcai Szociális Otthonban tartunk istentiszteletet. Alapigeként szolgál:  "Ő pedig felkelt, ráparancsolt a hullámokra , mire azok lecsillapodtak, és csendesség lett." /Luk. 8, 24./. 

- A Szentmihályi Hírnök legközelebb augusztusban jelenik meg, mivel a júliusi megjelenés idejében közös gyülekezeti üdülésen veszünk részt.

 - Nyári hónapokban az első vasárnapokon a délutáni istentiszteleti alkalmak 17 órakor kezdődnek, vagyis az agapé alkalmak a nyár folyamán szünetelnek.

 

 imádkozz érte!

 

- Adj hálát Istennek, hogy segítségül volt tanulmányaidban és befejezhetted a tanulmányi évet, tanulmányaidat!

  - Adj hálát Istennek, hogy a nyár folyamán lehetőséget ad számodra is, hogy megpihenj! Kérd Istent, hogy tegye áldottá számodra az iskolai szünetet, a nyaralás, a szabadságod idejét!

  - Kérd Isten segítségét, hogy saját véleményed és igazságérzeted rabul ne ejtsen! "Akkor ezt kérdezte Isten Jónástól: igazad van - e amikor haragszol...?" /Jónás 4,9./.

  - Kérd Istent, hogy Lelke töltsön be,  életed minden tevékenysége lehessen Isten dicsőségére!

  - Kérj szolgálatra kész életet Istentől! Isten szolgálatát végzed, amikor Lelke vezetése szerint embertársaid felé önzetlen szolgálatot vállalsz!

- Kérd Istent, hogy adjon szilárd hitet! "Mert a keresztről szóló beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözülünk, Istennek ereje." /1 Kor. 1,18./.

-  Kérd Istent, hogy Pünkösd ünnepe legyen valóság életedben, és a gyülekezetünk életében! "Elámultak..., hogy a pogányokra is kitöltetett a  Szentlélek ajándéka."  /Ap.10,45./.

  

 

Köszöntjük       

a júniusban, és júliusban  születésnapjukat ünneplőket: „Adjatok hálát az Úrnak, hívjátok segítségül nevét, hirdessétek tetteit a népek között!. /105.Zsoltár 1.v./.

 

    Deák Tibor

    id. Kelemen János

    Kissné Balogh Judit

    Lezsák Anna

    Oros István

    Szendrődi Ferenc

    Szilágyi  László

    Szilágyi  Sára

    Szilágyi  Csanád

    Szűcs Szilvia

 

 

Asztalos Zsófia

Budai Bence

Gyöngyösi Márk

Gyöngyösiné Fodor Éva

Oros Eszter

Oros Istvánné

Reichert Richárd

Révész Benjámin

Révészné Szerepi Ágnes

Tóth Tihamér

Varga Zoltán

 

Imaóra vezetők

Jún.  03 Reichert János

        10 Révész Benjámin

        17 Csoportos imaóra

        24 Szabó János

 

Júl.   01  Szil György Imre

        08  Szilágyi László

        15  Szutor József

        22  Csoportos imaóra

        29 Szűcs József

 

Aug. 05 Tóth Tihamér

        12 Varga István

        19 Csoportos imaóra

        26 Lezsák Attila

 

A Szentmihályi Hírnök a Rákosszentmihályi Baptista Gyülekezet Hírlevele.

Összeállítója: Kelemen János

Cím:1161 Budapest  Sándor u. 26.T:405-4156